64 articles
Billy

Author Posts

ລາວຍືນຍາວ

ຊ່ວຍໃຫ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດມີຄວາມຍືນຍົງ ໂຄງການ SUSTOUR Laos ໄດ້ຮັບທຶນການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ...

Read More

5 ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ພາດບໍ່ໄດ້ໃນການທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງກວາງ​ນາມ, ຫວຽດນາມ

ຫວຽດນາມເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນຊື່ລືນາມດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທັງໄດ້ຮັບການຂະໜານນາມໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວດ້ານ “ໄອທີ”...

Read More

​​ການກັບມາຂອງບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາຫຼວງພະບາງ

ໝາຍປະຕິທິນຂອງເຈົ້າຖ້າໄດ້ເລີຍ ສຳລັບວັນທີ 8–11 ທັນວານີ້ ຫຼັງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຜ່ານມາ...

Read More