71 articles
Mai

Author Posts

ໃບຢາສີທອງ

ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ເລີຍວ່າຄົນລາວແມ່ນມີທັກສະທາງດ້ານກະສິກໍາບໍ່ດ້ອຍກວ່າຊາດອື່ນ....

Read More

ຄວາມຝັນຈາກແດນໄກ

ເວລາທີ່ເຮົາເດີນທາງໄປກັບການບິນລາວ, ເຮົາກໍອາດຈະຄິດວ່າພະນັກງານຕ້ອນຮັບເທິງເຮືອບິນ ຫຼືທີ່ເຮົາມັກເອີ້ນກັນວ່າ ສາວແອ-ບ່າວແອ...

Read More