ນໍາໂຮມຣັນມາສູ່ລາວ
ນໍາໂຮມຣັນມາສູ່ລາວ
ເຈ ຊັງອຸກ ຊາຍທີ່ໃຫ້ກຳເນີດກິລາເບສບອນໃນລາວ ໃນປີ 2012 ທີ່ ເຈ ຊັງອຸກ (Je Sung-uk)...
ເຈົ້າແຫ່ງຄວາມທ້າທາຍ
ເຈົ້າແຫ່ງຄວາມທ້າທາຍ
ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນນ້ອຍໆ ຈົນປະຈຸບັນກາຍເປັນລາຊາແຫ່ງອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ...