(English) 48 hours in Vientiane
(English) 48 hours in Vientiane
ຂໍອະໄພ, ບົດຄວາມນີ້ ມີສະເພາະໃນພາສາ English.
ຄວາມ​​ແຕກ​ຕ່າງ​ທີ່​ເໜືອກວ່າ
ຄວາມ​​ແຕກ​ຕ່າງ​ທີ່​ເໜືອກວ່າ
ເນື່ອງຈາກຈໍານວນປະຊາກອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຖະໜົນຫົນທາງທີ່ມີການຂະຫຍາຍອອກຫຼາຍສາຍ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ...

Testing