108 ອາຊີບ ຜູ້ນຳກະແສ ທຸລະກິດ ແບບ start-up ໃນລາວ
108 ອາຊີບ ຜູ້ນຳກະແສ ທຸລະກິດ ແບບ start-up ໃນລາວ
ເມື່ອເວົ້າເຖິງທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເປັນຫຼັກ ຫຼື ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທຸລະກິດໃໝ່ ແບບໃດກໍ່ຕາມ,...
ຕົວເມືອງທີ່ເຄີຍຖືກລືມ (ແລະພວກເຮົາດີໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ)
ຕົວເມືອງທີ່ເຄີຍຖືກລືມ (ແລະພວກເຮົາດີໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ)
ສະຫວັນນະເຂດເປັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າທາງຜ່ານທີ່ໃຊ້ເພື່ອແວ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ ເມື່ອກ່ອນ ສະຫວັນນະເຂດ...