24 articles
Champa Meuanglao

Author Posts

ໂຕະລາວ ຊຸມຊົນຄົນເຮັດວຽກ ໃນພື້ນທີ່ຮ່ວມກັນ

ຊີວິດຂອງຄົນທີ່ເຮັດວຽກແບບອິດສະຫຼະ ບາງເທື່ອ ອາດຈະຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວປ່ຽວເຫງົາໄດ້ ຖ້າຫາກບໍ່ມີຫ້ອງການໃຫ້ນັ່ງເຮັດວຽກເປັນຫຼັກ...

Read More

7 ເລື່ອງຂອງ ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ເທິງເຮືອບິນ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ ທ່ານແປກໃຈ

ພະນັກງານຕ້ອນຮັບເທິງເຮືອບິນເປັນອາຊີບໃນຝັນຂອງຫຼາຍຄົນ ເພາະໄດ້ໄປທ່ອງທ່ຽວ, ຊື້ເຄື່ອງ, ເລາະຊີມອາຫານຢູ່ຫຼາຍໆປະເທດ...

Read More