​ຄຸນນະພາບມາເປັນອັນດັບໜຶ່ງສະເໝີ. ໃນເຂດເມືອງນອງ, ສວນຕົ້ນກ້ວຍໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປກວ້າງຈົນສຸດສາຍຕາເຕັມໄປດ້ວຍໃບຕອງທີ່ມີສີຂຽວອຸ່ມທຸ່ມ ຍາວຢຽດໄປເຖິງຕີນພູທີ່ອ້ອມຮອບສວນແຫ່ງນີ້ຢູ່ໃນສວນກ້ວຍດັ່ງກ່າວມີການຈັດແບ່ງຊາວສວນໃນການກວດກາແຕ່ລະຕົ້ນຢ່າງລະອຽດ, ມີຜູ້ຈົດບັນທຶກຄຸນນະພາບ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນກ້ວຍ....