ໃຫ້ຊ້າງໄດ້ເດີນຕາມວິຖີຊີວິດຂອງຊ້າງ ໃນປ່າໄມ້ສັກແຫ່ງໜຶ່ງ ໃກ້ໆກັບເມືອງຫລວງພະບາງ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂ້າມແມ່ນໍ້າສາຍນ້ອຍທີ່ໄຫລຈາກຮ່ອມພູ ຕາມຫລັງສັດຮ່າງໃຫຍ່ໜຶ່ງຄູ່ ທີ່ເປັນສັດຄູ່ບ້ານຄູ່ເມືອງຂອງລາວ ຕາມຮອຍຍ່າງຂອງພວກມັນທີ່ມຸ່ງໜ້າເຂົ້າໃນປ່າເພື່ອຊອກຫາອາຫານ. ຊ້າງໂຕໃຫຍ່ຊື່ວ່າ ໝັ້ນ ເປັນຊ້າງເພດແມ່...