ຄວາມມະຫັດສະຈັນ ທີ່ສົ່ງຕໍ່ຄຸນຄ່າ ແລະ ໂອກາດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງລາວ ໃນຮ່ອມນ້ອຍໆໃຈກາງເມືອງວຽງຈັນ ເປັນສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງໂຮງງານມະຫັດສະຈັນ ຫັດຖະກຳ ຕໍ່າພົມລາວ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນກຳເນີດງານສີມືອັນປານີດທີ່ງົດງາມອີກຂະແໜງໜຶ່ງຂອງຫັດຖະກຳລາວ. ເມື່ອທ່ານກ້າວເຂົ້າໄປດ້ານໃນ ທ່ານຈະເຫັນກີ່ສິບກວ່າກີ່ ຕັ້ງລຽນກັນຢ່າງເປັນລະບຽບ,...