ເຂດພູຫຍ້າຄາ,ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງໃໝ່ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ເຂດພູຫີນແຫ່ງນີ້ ເປັນບ່ອນທ່ອງທ່ຽວທີ່ເໝາະສຳລັບການຍ່າງທ່ຽວປ່າ ແລະ ການຕັ້ງແຄ້ມ.  ການເດີນທາງກໍ່ງ່າຍເນື່ອງຈາກມີບໍລິການນຳທ່ຽວຈາກຄົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຊຳນານທາງ ແລະ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຕັ້ງຢູຫ່າງຈາກຕົວເມືອງອຸດົມໄຊພຽງແຕ່ 32 ກມ...