ບາງຄັ້ງ ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນສະຖານທີ່ທີ່ເຮົາບໍ່ຄາດຄິດທີ່ສຸດ. ສະຫວັນນະເຂດເປັນແຂວງທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ, ນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນຫຼາຍມັກທ່ຽວແຕ່ພາຍໃນຕົວເມືອງຕາມສະຖານທີ່ແນະນຳທາງອິນເຕີເນັດ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າຍັງມີອີກຫຼາຍສະຖານທີ່ ທີ່ໜ້າສົນໃຈນອກເຂດຕົວເມືອງລໍຖ້າໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປຄົ້ນພົບ....