ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປູກໃບຢາບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍສຳລັບຊາວສວນໃນລາວ. ຕົ້ນທຶນໃນການປູກໃບຢາໃນໄລຍະທຳອິດ ແມ່ນສູງກວ່າການປູກພືດຊະນິດອື່ນເຊັ່ນ: ການປູກເຂົ້າ, ສາລີ ຫຼື ພືດຕະກຸນຖົ່ວອື່ນໆ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ຕົ້ນທຶນໃນການປູກໃບຢາແມ່ນສູງກວ່າເກືອບສອງເທົ່າເມື່ອທຽບກັບການປູກພືດຊະນິດອື່ນ. ນັ້ນເປັນສາເຫດທີ່...