50 ປີແຫ່ງການດໍາເນີນງານໃນ ສປປ ລາວ ຂອງອົງການຢູນິເຊັບ ບໍ່ມີເສັ້ນທາງທີ່ກຳນົດໄວ້ຕາຍຕົວ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງກ້າວເດີນໄປຂ້າງໜ້າ. ຄໍາເວົ້າອັນໜັກແໜ້ນປະໂຫຍກນີ້ຖືເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 1973/74 ສະບັບທໍາອິດ ຂອງອົງການຢູນິເຊັບປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບການເລີ່ມຕົ້ນແບບຮຽບງ່າຍໃນຫ້ອງການຊົ່ວຄາວ...