ການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ ຖືເປັນວິທີການໜຶ່ງ,ໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງໄດ້ລິ້ມລອງກັບລົດຊາດຂອງອາຫານໃໝ່ໆ, ແລະ ສະສົມຄວາມຊົງຈໍາດີໆທີ່ຍາກຈະລືມໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການທ່ອງທ່ຽວຍັງສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ໃນນາມນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ,...