ຊ່ວຍໃຫ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດມີຄວາມຍືນຍົງ ໂຄງການ SUSTOUR Laos ໄດ້ຮັບທຶນການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ ແພລນ ສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (MoIC), ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ (LNCCI) ແລະ ສູນການທ່ອງທ່ຽວແບບນິເວດ ແລະ...