ມາດຕະຖານໃໝ່ທີ່ເປັນບາດກ້າວສຳຄັນໃນການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຍືນຍົງໃນລາວ ໃນຍຸກທີ່ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ...