ຕໍ່າແຜ່ນແພເພື່ອຫາລ້ຽງຊີບ ໃນໝູ່ບ້ານຫຼາຍແຫ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງປະເທດລາວ, ຍັງມີກຸ່ມແມ່ຍິງ ເຊິ່ງກໍແມ່ນແມ່ເຖົ້າ,...