ເລື່ອງເລົ່າຂອງໃບຢາ
ເລື່ອງເລົ່າຂອງໃບຢາ
ການປູກໃບຢາສູບແມ່ນມີມາແຕ່ດົນແລ້ວໃນຜືນແຜ່ນດິນລາວ. ນອກຈາກໃຊ້ພັນເປັນຢາສູບແລ້ວ, ຄົນສະໄໝກ່ອນຍັງ...
(English) HO CHI MINH CITY – On The Move
(English) HO CHI MINH CITY – On The Move
ຂໍອະໄພ, ບົດຄວາມນີ້ ມີສະເພາະໃນພາສາ English.