ແຕ່ງແຕ້ມຄວາມຝັນຜ່ານສອງຝາມື
ແຕ່ງແຕ້ມຄວາມຝັນຜ່ານສອງຝາມື
ສຽງຈາກສິລະປິນຍິງລາວ ສິລະປິນຍິງລາວທ່ານທຳອິດ ທີ່ເຮົາມີໂອກາດໄດ້ໂອ້ລົມໃນມື້ນີ້ ແມ່ນ ໂອ່ເລ້ ວິຣະວົງ...
ທ່ານກຳລັງອອນລາຍຢູ່
ທ່ານກຳລັງອອນລາຍຢູ່
ໃນປະຈຸບັນ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າຜູ້ຄົນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ພິກໜ້າເຈ້ຍໜັງສືພິມ ຫຼື...