LOCA ເພື່ອນຄູ່ໃຈໃນການເດີນທາງ
LOCA ເພື່ອນຄູ່ໃຈໃນການເດີນທາງ
ແອ໋ບພລິເຄຊັ້ນເອີ້ນລົດ ພ້ອມຄົນຂັບລົດສ່ວນຕົວ ໃຫ້ມື້ທີ່ຟ້າວຟັ່ງຂອງທ່ານສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ  ...
ບຸນຊ່ວງເຮືອຫຼວງພະບາງ
ບຸນຊ່ວງເຮືອຫຼວງພະບາງ
ການທົດສອບແຫ່ງຄວາມອົດທົນ, ການເຮັດວຽກເປັນທີມ, ແລະ ການແຂ່ງຂັນຄວາມໄວປະຈໍາປີ...