ພວກມັນປາກົດຕົວຂຶ້ນທ່າມກາງໝອກຍາມເຊົ້າ, ຝູງຮ່າງສີໝົ່ນ ຄ່ອຍໆເຄື່ອນຍ້າຍຈາກຈອມພູ ລົງຫາຫ້ວຍ. ພວກມັນຄ່ອຍໆຈຸ່ມຕົວລົງແຄມນ້ຳຕຽນ, ເທື່ອລະຕົວ ເທື່ອລະຕົວ. ຂະບວນສັດສອງຫງ່າເຄື່ອນທີ່ຢ່າງງຽບສະຫງົບ ມີພຽງສຽງຮ້ອງຈາກຊ້າງນ້ອຍກາງຝູງທີ່ໄດ້ສ້າງສຽງເພງຍາມເຊົ້າໃຫ້ແກ່ຝູງຂອງມັນ. ປະເທດລາວ,...