ທຸກທຸລະກິດຈະເຕີບໂຕໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອມີບຸກຄະລາກອນ ຫຼື ກຳລັງການຜະລິດທີ່ດີເທົ່ານັ້ນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ ບໍລິສັດ ຢາສູບລາວ ຈຳກັດ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ພະນັກງານຂອງຕົນ ແຕ່ຍັງລວມທັງບັນດາຊາວສວນທີ່ມີສັນຍາ.  ຊາວສວນຖືເປັນອົງປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທຸລະກິດ ບໍລິສັດ ຢາສູບລາວ ຈຳກັດ,...