ສະໜັບສະໜູນການດຳລົງຊີວິດໃນຂະແໜງກະສິກຳ

Author:

Category:

spot_img

ທຸກທຸລະກິດຈະເຕີບໂຕໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອມີບຸກຄະລາກອນ ຫຼື ກຳລັງການຜະລິດທີ່ດີເທົ່ານັ້ນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ ບໍລິສັດ ຢາສູບລາວ ຈຳກັດ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ພະນັກງານຂອງຕົນ ແຕ່ຍັງລວມທັງບັນດາຊາວສວນທີ່ມີສັນຍາ. 

ຊາວສວນຖືເປັນອົງປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທຸລະກິດ ບໍລິສັດ ຢາສູບລາວ ຈຳກັດ, ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາເປັນບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງການໃບຢາທີ່ມີຄຸນນະພາບສຳລັບຜູ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນຢາສູບໃນລາວ. ບໍລິສັດ ຢາສູບລາວ ເຫັນວ່າການສະໜັບສະໜູນການດຳລົງຊີວິດຂອງຊາວສວນທີ່ມີສັນຍາ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮັກສາໃຫ້ມີຢາສູບໄວ້ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ຕະຫຼາດຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ກໍເປັນການເຮັດສັນຍາເພື່ອຮັກສາຕະຫຼາດທີ່ເປັນທຳສຳລັບຜົນລະປູກໃບຢາສູບ.ຊາວສວນຈຶ່ງສາມາດປູກພືດພັນ ຢ່າງມີຄວາມຮັບປະກັນຈາກການໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ບໍລິສັດ ຢາສູບລາວ.

ບໍລິສັດ ຢາສູບລາວ ສະໜັບສະໜູນ ຊາວສວນ ໃຫ້ສາມາດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກວິທີການປະຕິບັດດ້ານກະສິກຳທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອປັບປຸງຜົນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຢາສູບ, ຕະຫຼອດຮອດພືດພັນຜົນລະປູກອື່ນໆ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງແຕ່ປັບປຸງຜົນລະປູກ, ແຕ່ຍັງປ້ອງກັນ ແລະ ທາດອາຫານຂອງດິນ ເຊິ່ງຈະເປັນການຮັບປະກັນວ່າ ພືດພັນເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະສືບຕໍ່ເຕີບໃຫຍ່ໃນອະນາຄົດ. ບໍລິສັດ ຢາສູບລາວ ຊ່ວຍຊາວສວນປົກປ້ອງຜົນຜະລິດໃບຢາສູບ ດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຮັບປະກັນວິທີການປະຕິບັດທີ່ປອດໄພ.

ການທີ່ມີຕົ້ນຢາສູບສະໜອງໃຫ້ຕະຫຼາດທີ່ຍາວນານ ຊາວສວນຈຳເປັນຕ້ອງມີເຕັກນິກດ້ານກະສິກຳທີ່ດີ ຕະຫຼອດເວລາ. ບໍລິສັດຢາສູບລາວ ມີພັນທະໃນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານດ້ານແຮງງານຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ. ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ, ບໍລິສັດ ຢາສູບລາວ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຊາວສວນໃນສັນຍາຂອງຕົນ ໃຫ້ຮັບຮູ້ບັນດາມາດຕະຖານລະດັບສູງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ທາງບໍລິສັດກໍມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະຍົກສູງມາດຕະຖານທີ່ດີໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດກະສິກຳໃນລາວ ແລະ ຈະຮັບປະກັນວ່າ ບໍລິສັດ ຢາສູບລາວ ຈະສືບຕໍ່ເສັ້ນທາງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມສຳເລັດໃນຕໍ່ໜ້າ.

 

ສະໜອງຕະຫຼາດທີ່ຮັບປະກັນສຳລັບຊາວສວນ.

ແປໂດຍ ວິໄລສອນ ເຫຼື້ອງ

Read More

Related Articles