ວາລະສານຈໍາເມືອງລາວໄດ້ເຂົ້າສຳພາດ ທ່ານ ບຸນມາ ຈັນທະວົງສາ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວຄົນໃໝ່ ກ່ຽວກັບທິດທາງຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການພັດທະນາສາຍການບິນລາວ.   ຢາກໃຫ້ທ່ານເລົ່າປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງທ່ານໃຫ້ຟັງແນ່? ຂ້າພະເຈົ້າສັງກັດຢູ່ການບິນແຕ່ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນວິຊາຊີບ ຮັບໃຊ້ທະຫານອາກາດ ແຕ່ປີ 1972, ໃນໄລຍະນັ້ນ,...