ECCIL EuroCham (ສະພາການຄ້າເອີຣົບ) ເຮັດວຽກ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນທ່າແຮງທຸລະກິດລາວ-ເອີຣົບ ໃນປີ 2021, ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ເລີ່ມດໍາເນີນການຕາມແຜນສໍາຄັນສູ່ພາກພື້ນອິນໂດ-ປາຊີຟິກ. ເຫດການສໍາຄັນນີ້ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມສໍາຄັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສຸມໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງສອງພາກພື້ນ....