MAG ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດລາວແກ້ໄຂໄພອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກລະເບີດຍັງບໍ່ທັນແຕກຈາກປາງສົງຄາມ. ປະເທດລາວເປັນປະເທດທີ່ຖືກຖິ້ມລະເບີດໃສ່ ໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດໃນໂລກ (ເມື່ອທຽບກັບຈໍານວນພົນລະເມືອງ).  ລະເບີດຫຼາຍກວ່າ ສອງລ້ານໂຕນ ຖືກຖິ້ມໃສ່ປະເທດລາວໃນລະຫວ່າງປີ 1964 ແລະ...