ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ເລີຍວ່າຄົນລາວແມ່ນມີທັກສະທາງດ້ານກະສິກໍາບໍ່ດ້ອຍກວ່າຊາດອື່ນ. ຊາວສວນຜູ້ປູກໃບຢາລາວໄດ້ໃຊ້ຄວາມມານະອົດທົນ ແລະ ທັກສະທີ່ທ້ອນໂຮມຈາກປະສົບການເປັນເວລາ 10 ປີ ເກີດເປັນສຸດຍອດໃບຢາຂຶ້ນມາ. ເຖິງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະຄິດວ່າໃບຢາເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມພຽງແຕ່ໃນລາວ, ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ...