ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນນ້ອຍໆ ຈົນປະຈຸບັນກາຍເປັນລາຊາແຫ່ງອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ໃນຖານະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວຊັ້ນນໍາຂອງລາວ ແລະ ຜູ້ນໍາກຸ່ມບໍລິສັດອິນທິຣາ. ທ່ານ ອິນທີ ເດືອນສະຫວັນ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນເປັນຜູ້ອຳນວຍການກຸ່ມອິນທິຣາ ແລະ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ກຣີນ ດີສໂຄເວີລີ້,...