ປົກປ້ອງສັດປ່າລາວ ເພື່ອຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊາດ. ສວນສັດບ້ານເກີນປັດຈຸບັນກາຍເປັນສູນອະນຸລັກສັດປ່າເພື່ອສ້າງຊີວິດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ບັນດາສັດປ່າທັງຫລາຍໃນລາວ. ໂຄງການຂອງພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ປ່ອຍສັດອອກຈາກຄອກເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເປັນໂຄງການໄລຍະຍາວຫລາຍປີ ເພື່ອຍົກລະດັບການຊ່ວຍເຫລືອ, ອະນຸລັກ ແລະ ສ້າງຊີວິດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ສັດປ່າໃນທົ່ວປະເທດ....