ໝາຍປະຕິທິນຂອງເຈົ້າຖ້າໄດ້ເລີຍ ສຳລັບວັນທີ 8–11 ທັນວານີ້ ຫຼັງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຜ່ານມາ ອາດເບິ່ງຄືວ່າເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຊ່ວງນັ້ນຄື ການເບິ່ງຮູບເງົາໃນໂທລະພາບຢູ່ບ້ານເພື່ອໃຫ້ເວລາຜ່ານໄປໃນແຕ່ລະມື້, ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍເລີຍ ສຳລັບບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາຂອງພວກເຮົາ. ເມື່ອບໍ່ສາມາດອອກໄປຂ້າງນອກໄດ້,...