ຜ້າແພໄໝ, ວາຍ ແລະ ຊາຈາກໝາກມອນແລະໃບມອນ ເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມສ້າງສັນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຄົ້ນພົບຢູ່ໃນສວນມາວເບີຣີ້ແຫ່ງນີ້.   ສິລະປະການປູກມອນ-ລ້ຽງມ້ອນ, ສາວໄໝ ເປັນວັດທະນະທຳໜຶ່ງ ທີ່ຕິດພັນກັບວິຖີການດຳລົງຊີວິດ ຂອງແມ່ຍິງລາວ ມາແຕ່ບູຮານະການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ດິນແດນຊຽງຂວາງ ທີ່ຂຶ້ນຊື່ລືຊາ ທາງດ້ານການຕໍ່າຫູກທໍໄໝ...