​ຄຸນນະພາບມາເປັນອັນດັບໜຶ່ງສະເໝີ. ໃນເຂດເມືອງນອງ, ສວນຕົ້ນ​ກ້ວຍ​ໄດ້​ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ອອກ​ໄປກວ້າງຈົນສຸດສາຍຕາ,...