ໃນປະຈຸບັນ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າຜູ້ຄົນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ພິກໜ້າເຈ້ຍໜັງສືພິມ ຫຼື ສິ່ງພິມອື່ນໆເພື່ອຮັບຂ່າວສານ ແຕ່ວ່າປ່ຽນເປັນການເລື່ອນໜ້າຈໍໂທລະສັບ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ້ ແທນເພື່ອອ່ານຂ່າວຈາກແຫຼ່ງອອນໄລນ໌ຕ່າງໆ. ຍ້ອນກັບໄປເມື່ອ 20 ປີກ່ອນ, ເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຈິນຕະນາການໄດ້ເລີຍເຖິງຄວາມປ່ຽນແປງຂອງສັງຄົມປະຈຸບັນທີ່ອິນເຕີເນັດ...