ເວລາທີ່ເຮົາໂທເຂົ້າສູນຮັບສາຍເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນ ຫຼື ສັ່ງຊື່ບໍລິການໃດໜຶ່ງ, ພາບຂອງປາຍສາຍທີ່ເຮົາມັກຄິດຫາກໍຄື ຫ້ອງການທີ່ມີສຽງໂທລະສັບດັງຢູ່ຕະຫຼອດ ແລະ ພະນັກງານທີ່ໃສ່ຫູຟັງອັນໃຫຍ່ ນັ່ງລຽນແຖວຢ່າງເປັນລະບຽບ. ແຕ່ໃນຕ່າງປະເທດ ສ່ວນຫຼາຍບັນດາບໍລິສັດໃຫຍ່ໆມັກຈະຈ້າງບໍລິສັດນອກ ເຊິ່ງຈະສະໜອງໃນການບໍລິການ ແລະ...