ລົບກວນທ່ານແນະນໍາຕົນເອງຕໍ່ກັບບັນດາຜູ້ອ່ານຂອງພວກເຮົາ? ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງສູງທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກທາງລັດຖະບານໃຫ້ເປັນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ວິສາຫະກິດການບິນລາວ. ກ່ອນອື່ນຂ້າພະເຈົ້າຂໍອະນຸຍາດເລົ່າປະຫວັດສ່ວນຕົວ, ພາຍຫຼັງໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທ ໃນສາຂາວິສາວະກຳໂຍທາ, ນັບແຕ່ນັ້ນມາ...