ຕໍ່າແຜ່ນແພເພື່ອຫາລ້ຽງຊີບ ໃນໝູ່ບ້ານຫຼາຍແຫ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງປະເທດລາວ, ຍັງມີກຸ່ມແມ່ຍິງ ເຊິ່ງກໍແມ່ນແມ່ເຖົ້າ, ແມ່, ລູກສາວ, ເອື້ອຍ-ນ້ອງສາວ, ແລະ ເມຍ ທີ່ເປັນຜູ້ຊອກຫາ, ປູກ ແລະ ກະກຽມຝ້າຍທໍາມະຊາດ, ປ່ານ, ປໍສາ ແລະ ເສັ້ນຝ້າຍ/ໄໝ ສໍາລັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕໍ່າຫູກທີ່ບໍລິສັດ Marcelline & San (M&S)...