ການທ່ຽວ​ປ່າ​ອັນ​ມະຫັດສະຈັນ​ຢູ່​ລາວ. ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດພູເລີຍຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງລາວເຊິ່ງກວມເອົາ 3 ແຂວງຄືແຂວງຫົວພັນແຂວງຊຽງຂວາງແລະແຂວງຫຼວງພະບາງເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນເຂດອະນຸລັກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ. ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດພູເລີຍແມ່ນມີເອກະລັກສະເພາະຕົວເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງປ່າໄມ້ແລະ...