ການພະຍາກອນ ຄວາມສໍາເລັດ

Author:

Category:

spot_img

ນໍ້າຂຶ້ນມາປາກິນມົດ – ເມື່ອນໍ້າຫຼຸດມົດກິນປາ

ຖືເປັນຄຳຜະຫຍາລາວທົ່ວໄປທີ່ແຝງໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍແບບປຽບເປີຍ ອັນເປັນທັງການວິຈານຕໍ່ການປັບປ່ຽນຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພູມອາກາດ ແລະ ລະດູການ. ເວົ້າໄດ້ວ່າຄຳຜະຫຍາດັ່ງກ່າວ ເປັນການປຽບທຽບທີ່ປະຈວບເໝາະເຈາະທີ່ສຸດ ກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນການດໍາລົງຊີວິດທີ່ຊາວກະສິກອນຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນໃນລາວ.

ຊາວກະສິກອນຕ້ອງປະເຊີນກັບຊ່ວງເວລາແຫ່ງຄວາມສຸກ ຄວາມຫວັງຂອງການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດທີ່ສຳເລັດ ພ້ອມທັງຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມກັງວົນ ແລະ ຄວາມອຸກອັ່ງທີ່ເກີດຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ ລວມທັງຝົນຕົກນໍ້າຖ້ວມ. ເຖິງວ່າການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ສະພາບການ ແລະ ພູມອາກາດຈະເປັນແນວໃດ ກໍ່ລ້ວນແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພວກເຮົາທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕໍ່ກັບຊາວກະສິກອນ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ບັນດາເຂດຊຸມຊົນ ຊົນນະບົດທີ່ອາໄສສະພາບອາກາດທີ່ດີເພື່ອສ້າງພືດຜັກອາຫານໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຜູ້ຫິວໂຫຍຂອງພວກເຂົາ. ການພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ຄຳແນະນຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຍັງສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນລະຫວ່າງຄວາມສຳເລັດ ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫຼວ ພ້ອມທັງສາມາດປ້ອງກັນການສູນເສຍຊີວິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊັ່ນດຽວກັບການສູນເສຍຜົນລະປູກ, ເມັດພັນ ແລະ ສັດລ້ຽງ.

ໂຊກດີທີ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍພຽງແຕ່ປາຍນີ້ວ. ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງສະພາບດນຟ້າອາກາດ ແມ່ນຈະມີໃຫ້ບໍລິການຜ່ານລະບົບ ທາງດ້ານພູມອາກາດລາວສໍາລັບກະສິກຳ (LaCSA) ການນໍາໃຊ້ກໍ່ສະດວກສະບາຍເພາະເປັນການນຳໃຊ້ແບບບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ, ຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍ ແລະ ຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ດ້ວຍໂທລະສັບອີກດ້ວຍ.

ທ່ານ ນາງ ອຸທອນ ເພັດຫຼວງສີ, ຫົວໜ້າ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ – ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນຜູ້ຊີ້ນໍານຳພາການລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການອາຫານໂລກ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ. ທ່ານ ປອ. ໄມ້ພູ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ລະບົບ LaCSA ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນລາວ, ຊາວປະມົງ ແລະ ຜູ້ລ້ຽງສັດສາມາດຮັບຮູ້ຂ່າວສານກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດຫຼ້າສຸດທີ່ມີຮອດຂໍ້ມູນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ, ເນື່ອງຈາກລະບົບດັ່ງກ່າວຈະນຳເອົາຂໍ້ມູນຈາກທຸກໆສະຖານີພູມອາກາດໃນທົ່ວປະເທດມາລວບລວມເຂົ້າກັນເປັນຖານຂໍ້ມູນດຽວ”.

ຮູບແບບພູມອາກາດ ແລະ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສ້າງການພະຍາກອນໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ເຊັ່ນດຽວກັບຕາມລະດູການທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ແນ່ນອນ ໂດຍນຳໃຊ້ທັງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກວັດແທກໃໝ່ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາ. ເມື່ອຖືກລວມເຂົ້າກັບຂໍ້ມູນດ້ານອຸຕຸກະເສດ, ຜົນທີ່ໄດ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເສີມອັນເປັນປະໂຫຍດແກ່ຊາວກະສິກອນເຊັ່ນວ່າ ຄຳແນະນຳສຳລັບການປູກພືດທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງກັບເມືອງ ຫຼື ຂົງເຂດຂອງພວກເຂົາ.

ລະບົບດັ່ງກ່າວຈະສ້າງ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານການລວບລວມເອົາຂໍ້ມູນທາງອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ກະສິກຳຂອງດິນ, ພືດ, ສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດເຂົ້າກັນ. ເຊິ່ງສາມາດສະໜອງຄຳແນະນຳ ແລະ ຄຳເຕືອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເໝາະສົມໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແໜງກະສິກຳ, ເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳຕໍ່ກັບການປູກພືດທີ່ຖືກປູກຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລາວ, ເຊັ່ນ: ເຂົ້າ, ມັນຕົ້ນ, ສາລີ, ກາເຟ, ກ້ວຍ ແລະ ຜັກກາດ.

ຄວາມສ່ຽງດ້ານສັດຕູພືດ, ພະຍາດ ແລະ ທາງເລືອກໃນການຈັດການແມ່ນມີໃຫ້ສາມາດເບິ່ງໄດ້, ຄຽງຄູ່ກັບຕົວຊີ້ວັດສະເພາະກ່ຽວກັບການປູກພືດເຊັ່ນ: ຄາດການຈຳນວນວັນໃນການປູກ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂອງພືດ (ການໃຊ້ອຸນຫະພູມສະສົມ Growing Degree Days, GDD), ແລະ ຄາດຄະເນຜົນລະປູກພ້ອມກັບຄໍາແນະນໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ການເຂົ້າເຖິງໂທລະສັບສະມາດໂຟນຂອງຊາວກະສິກອນທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນແມ່ນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ, ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ເຊິ່ງນັ້ນກໍ່ຍ້ອນວ່າໃນຂັ້ນບ້ານ, ບົດຂ່າວຈະຖືກອ່ານຢູ່ໃນລະບົບການປະກາດແບບສາທາລະນະຂອງບ້ານ. ເຊິ່ງວ່ານັກຂ່າວທີ່ມີປະສົບການຈາກວິທະຍຸແຫ່ງຊາດລາວກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນບ້ານໃນການອ່ານຂໍ້ມູນໃຫ້ຊາວກະສິກອນຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວລ່ຽນໄຫຼ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ການພະຍາກອນອາກາດຂັ້ນແຂວງກໍ່ຍັງໄດ້ມີການອອກອາກາດຜ່ານທາງໂທລະພາບທີ່ຖ່າຍຢູ່ໃນສະຕູດິໂອຂອງກົມເຊັ່ນດ່ຽວກັນ.

ທ່ານ ນາງ ອຸທອນ ເພັດຫຼວງສີ, ຫົວໜ້າ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຕື່ມວ່າສ່ວນທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນ ຂໍ້ມູນທັງໝົດນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຟຣີໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆກໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເພື່ອການນຳໃຊ້ຂອງພວກເຂົາເອງ. ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດລາວກໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການພະຍາກອນອາກາດທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເມືອງທີ່ພວກເຂົາກຳລັງເດີນທາງເຂົ້າໄປ

ນີ້ແມ່ນຂ່າວດີສຳລັບທຸກຄົນ. ຄືກັບດັ່ງຄຳສຸພາສິດລາວທີ່ໄດ້ເວົ້າໄວ້ວ່າ “ນໍ້າຂຶ້ນມາປາກິນມົດ ເມື່ອນໍ້າຫຼຸດມົດກິນປາ,” ແຕ່ມະນຸດເຮົາມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງປອດໄພ, ສະບາຍໃຈ ແລະ ມີຄວາມສຸກໄດ້.

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ 

ຂໍ້ມູນທັງໝົດແມ່ນສະໜອງໃຫ້ຟຣີໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຮູບແບບຂ່າວສານລາຍອາທິດ ຫຼື ລາຍເດືອນ. ທ່ານສາມາດທົດລອງ ຫຼື ຮັບຊົມຮູບແບບຕົວຢ່າງຂອງລະບົບ LaCSA ໄດ້ທີ່  http://147.46.250.219:8081/
ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືກຜະລິດຂຶ້ນໂດຍ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ (ກຕອທ) ແລະ ຈະມີການອັບເດດເປັນປົກກະຕິຢູ່ທີ່ໜ້າເພຈເຟສບຸກ
facebook.com/samisdmh

ການບໍລິການສະພາບພູມອາກາດໃຫ້ແກ່ວຽກກະສິກຳໃນລາວ (LaCSA) ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ແລະ ອົງການສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF) ທີ່ໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍໃນໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການ ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ (SAMIS).

 

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ ວັນນະແສງ ອິນສານ

ຮູບໂດຍ Monica Petri

Read More

Related Articles