ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ, ຜ່ານການໃຫ້

Author:

Category:

spot_img

ຫົວໃຈຫຼັກຂອງຄວາມສໍາເລັດແມ່ນການໃຫ້.

ການເປັນບໍລິສັດທີ່ດີແມ່ນຈະຖືກວັດແທກດ້ວຍສະຫວັດດີພາບຄວາມເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ຄົນທີ່ເພິ່ງພາອາໄສບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໃນການດໍາລົງຊີວິດ. ຖ້າຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງເປັນຢ່າງດີ ບໍລິສັດກໍ່ຈະມີການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.

ບໍລິສັດ ຢາສູບລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ມີການສ້າງສາຍສໍາພັນຮ່ວມກັນກັບເຄືອຂ່າຍຊາວສວນແບບກະເສດສັນຍາ. ສາຍພົວພັນດັ່ງກ່າວຖືເປັນການເປີດປະຕູໃຫ້ຊາວສວນທີ່ປູກຕົ້ນຢາສູບໄດ້ນໍາເອົາຜົນຜະລິດຂອງພວກເຂົາເຂົ້າສູ່ທ້ອງຕະຫຼາດ. ແຕ່ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຊື້ຂາຍແບບຜິວເຜີນງ່າຍດາຍກັບບໍລິສັດໃນຊ່ວງເວລາເກັບກ່ຽວເທົ່ານັ້ນ, ບໍລິສັດ ຢາສູບລາວ ຈຳກັດ ຍັງໄດ້ມີການລົງທຶນໃນຫຼາຍໆໂຄງການທີ່ສ້າງປະໂຫຍດແກ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວສວນໃນຕະຫຼອດປີ.

ການເອື່ອຍອີງໃສ່ກະສິກໍາແບບປູກພືດຊະນິດດ່ຽວແມ່ນຖືເປັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບຊາວສວນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການປູກພືດຊະນິດອື່ນໆ ສາມາດເປັນສ່ວນຊ່ວຍໃນການສ້າງຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຊາວສວນໄດ້ຕະຫຼອດປີ. ນັບແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ, ບໍລິສັດ ຢາສູບລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ຊຸກຍູ້ສະໜອງຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກເຊັ່ນ: ຕົ້ນໝາກມ່ວງ, ຕົ້ນໝາກນາວ ແລະ ຕົ້ນໝາກພ້າວ ທີ່ສາມາດເປັນແຫຼ່ງຊ່ວຍສ້າງລາຍໄດ້ເສີມ ແລະ ເສີມສ້າງໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ຊາວສວນແບບກະເສດສັນຍາຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ນອກນີ້, ບໍລິສັດ ຢາສູບລາວ ຈຳກັດ ຍັງໄດ້ດຳເນີນການທົດລອງປູກຜັກຂະໜາດນ້ອຍເຊັ່ນ: ໝາກຖົ່ວ, ໝາກສາລີຫວານ, ໝາກແຕງ, ໝາກເຜັດ ແລະ ມັນຕົ້ນ ຮ່ວມກັບຊາວສວນເພື່ອເປັນການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ຈະນໍາເອົາຜັກເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາຟາມຂອງຊາວສວນ.

ບໍລິສັດ ຢາສູບລາວ ຈຳກັດ ຍັງຈະຊຸກຍູ້ສະໜັບສະໜູນຊາວສວນກະເສດສັນຍາດ້ວຍອຸປະກອນປ້ອງກັນບຸກຄົນສໍາລັບນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດຜົນລະປູກ ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນວ່າມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພໄດ້ຖືກຍົກສູງຢູ່ໃນຟາມປູກ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີການຊ່ວຍຕິດຕັ້ງລະບົບການລາຍງານທີ່ເຂັ້ມແຂງທົນທານເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພພາຍໃນຟາມທີ່ຕິດພັນກັບການປູກຈະຖືກສົ່ງຫາທີມງານຄຸ້ມຄ້ອງບໍລິຫານການຜະລິດໃບຢາສູບຂອງບໍລິສັດ.

ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ແຮງກ້າໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວສວນແມ່ນຄຸນຄ່າຫຼັກທີ່ສຸດຂອງ ບໍລິສັດ ຢາສູບລາວ ຈຳກັດ.

 

ແປໂດຍ ວິໄລສອນ ເຫຼື້ອງ

Read More

Related Articles